Stichting Continuiteit en Waarborg Escrow Alliance

De Stichting Continuïteit en Waarborg Escrow Alliance (SCWEA.org) zet softwarediensten voor de korte termijn namens de gebruikers voort. Zij regelt procedures, organiseert middelen en maakt vooraf afspraken met betrokken partijen. De stichting zorgt ervoor dat de continuïteit van uw automatisering niet in gevaar komt op het moment dat een software leverancier dat niet meer kan.
Overleg Escrow Regelingen

Het doel van de stichting is het tijdelijk in stand houden van een applicatie-omgeving van de leverancier namens de gebruikers van dat platform. De stichting heeft geen winstoogmerk en geen belang bij het leveren van de continuïteitsdienst. De gereserveerde middelen komen ten goede van de toeleverende partijen zoals bijvoorbeeld de hosting leverancier, licenties voor applicaties en toeleveranciers van gegevens. Het belang van de eindgebruikers is des te groter, zij verwachten een onverstoorde dienstverlening.

De Stichting Continuïteit en Waarborg Escrow Alliance heeft daartoe voorafgaand afspraken gemaakt met de leverancier van de applicatie en de eindgebruikers. Ten eerste zijn de afspraken tussen de leverancier en de eindgebruikers vastgelegd in de escrow-overeenkomst. Eindgebruikers sluiten zich aan op deze overeenkomst door akkoord te gaan met het reglement waarin zij de stichting toestemming geven namen hen op te treden en de applicatie in stand te houden.
Ten tweede zijn afspraken vastgelegd met leveranciers van hosting, infrastructuur en data-bronnen. Als mede de eigenaren van de applicatie, het intellectueel eigendom en

De statuten staan toe dat de stichting zelfstandig handelt namens de eindgebruikers. Dat kan zijn operationeel, juridisch of technisch. De middelen omvang van de benodigde middelen worden minimaal jaarlijks vastgesteld naar aanleiding van het verificatie onderzoek. Tijdens dit onderzoek wordt een brandoefening gehouden.

In overeenstemming met het reglement dat naar op basis van de escrow-overeenkomst is opgesteld is de stichting gerechtigd de voortzetting van licenties, infrastructuur een dienstverlening te verlangen van betrokken leveranciers indien zij dit noodzakelijk acht om de continuïteit te waarborgen. Zoals vastgelegd in de escrow-overeenkomst is de stichting verplicht de dienstverlening voort te zetten onafhankelijk van de leverancier en met doel het gebruik van de applicatie voor eind-gebruikers voort te zetten.

De voordelen van de stichting

  • Bij complexe en samengestelde software eco-systemen moet vanuit de collectieve gedachte een platform voortgezet worden
  • De stichting zet onafhankelijk van de softwareleverancier de diensten door
  • De eindgebruiker heeft geen onderbreking in de dienstverlening
  • Betrokken partijen kunnen gezamenlijk afspraken maken over toekomstige dienstverlening
  • Bronmaterialen en leveranciers zijn alleen voor de stichting beschikbaar met het specifieke continuïteitsdoel
  • Robuuste maatregel om het niet nakomen van verbintenissen te voorkomen
  • Ingebrachte gegevens in applicaties blijven beschikbaar of kunnen veiliggesteld worden
  • Koppelingen met platformen van derden blijven beschikbaar
  • Maatwerk escrowregeling met branche-specifieke aanpassingen


Bestuur, beheer, planningen worden door de stichting uitgevoerd. Er is voor eindgebruikers geen eigen administratie, beleidsbepaling of managementtijd noodzakelijk
Vergoedingen voor het beheer van de stichting en de middelen wordt over meerdere eindgebruikers verdeeld
Geldelijke middelen worden op een derdengeldenrekening beheert. Bij een faillissement blijft deze rekening buiten het bereik van een curator

In de praktijk is de stichting een zeer geschikte instantie om de continuïteit van complexe, samengestelde en virtuele applicatieplatform te borgen. De realiteit laat zien dat deze ‘software’ niet meer alleen autonoom beschikbaar is. Een samengestelde applicatie waarin hostingdiensten, infrastructuur, ontwikkelplatformen, databases, licenties en intellectueel eigendom als een geheel aangeboden worden.

De basis van de afspraken tussen de partijen is een escrow-overeenkomst. In deze overeenkomst staan de specifieke afspraken tussen alle betrokken partijen en wordt de dienstverlening vastgelegd. De escrow-overeenkomst regelt naast de aansprakelijkheden van de betrokken partijen de situaties waarin de stichting haar werkzaamheden mag gaan uitvoeren. De meest voorkomende situaties zijn faillissementen en het beëindigen van bedrijfsactiviteiten. Branchespecifieke of klantspecifieke situaties kunnen in overleg met leverancier en eindgebruiker ook worden opgenomen.

In het geval van een calamiteit, in de overeenkomst ook wel afgiftegrond, dan komt de stichting in actie. Nadat een grondige controle is uitgevoerd en de gronden waarop de stichting in actie moet komen zijn gecontroleerd worden de afgesproken maatregelen uitgevoerd.
De maatregelen zijn voor elke situatie op bepaald en vastgelegd. Het kan zijn dat er betalingen worden gedaan aan betrokken leveranciers zodat een infrastructuur blijft bestaan of dat een platform in de uitwijkomgeving geactiveerd wordt.

Het bestuur van de stichting kan volledig autonoom beslissingen nemen en is niet afhankelijk van de leverancier van de applicatie om continuïteit te leveren indien voldaan wordt aan de voorwaarden uit de escrow-overeenkomst. In geval van een bedreiging van de continuïteit zoals bijvoorbeeld faillissement of een overname is het belangrijk snel en efficiënt te handelen.